Tháng Sáu 6, 2023

Ý kiến

‘[PLAYER X] đang thu hút sự quan tâm nghiêm túc từ[CLUBSYANDZ)vàcóthểlàmụctiêutiềmnăngvàomùahènàythetopflight'[CLUBSYANDZ)andcouldbeapotentialtargetthissummerHehasalotofadmirersinthePremierLeagueandafterimpressingforSunderlandhecouldwellbesetforabig-moneymovetothetopflight’[CLUBSYANDZ)andcouldbeapotentialtargetthissummerHehasalotofadmirersinthePremierLeagueandafterimpressingforSunderlandhecouldwellbesetforabig-moneymovetothetopflight’ Đó là một...